Általános Szerződési Feltételek

“ÁSZF”

 

 

Megállapodás

 

A megállapodás létrejött egyrészt a TartALMAS TÁBOR turnusait szervező:

Név: Venczel-Kovács Zoltán
kisadózó egyéni vállalkozó
Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 7/B.
Adószám: 68362540-1-28
Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200254-10061769
Nyilvántartási szám: 51638902

továbbiakban, mint Szervező,
valamint a Jelentkezési lapon megnevezett szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között,
együttesen Szerződő felek az alábbi tárgyban és feltételekkel.

 

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a Jelentkezési lapon megjelölt, kiskorú (8-14 éves) gyermek számára a “TartALMAS TÁBOR” elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus teljes díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközis, művészeti tábor, amely 5 napos turnusokban zajlik, naponta 08:00 és 17:00 óra közötti időtartamban. A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a www.tartalmastabor.hu oldalon. A turnus díja tartalmazza a napi egyszeri meleg ebédet. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 07:30 – 08:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor vezetőjének, foglalkozást tartójának, képviselőjének, vagy asszisztenseinek átadja, és a tábor program idejének befejezésekor (16:30-17:00) gyermekét átveszi. Amennyiben a Szülő bármilyen oknál fogva nem tud a gyermekért jönni a táborba, erről köteles előre írásban tájékoztatni a Szervezőt. Amennyiben a gyermek reggelente egyedül érkezik a táborba, vagy délutánonként egyedül hagyja el a tábort, akkor a Szülő – legkésőbb a turnus első napján – erről köteles írásban tájékoztatni a Szervezőt.

3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek közül turnusonként legalább 1 fő, fejlesztő pedagógiai szakképesítéssel (gyógypedagógus, konduktor diploma, vagy egyéb fejlesztőpedagógus szakképesítéssel) rendelkezik.

4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni, valamint a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.

5. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljeskörű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (pl. mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép, stb.), illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési szabályait, és elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok irányítását.

6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban Szerződő felek az alábbiak szerint járnak el.

 

Fizetési módok:

BANKI ÁTUTALÁSSAL:
Egyenlítse ki rendelésed banki átutalással. Megrendeléskor egy elektronikus díjbekérő számlát küldünk, melyen megtalálja az átutaláshoz szükséges adatokat: bankszámlaszámunkat, valamint a megrendelési számot, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.A jelentkezés, csak a teljes táborozási díj befizetése után válik véglegessé és teljessé.

BARION:
A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével fizethet és vásárolhat online áruházunkban bankkártyával, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről.
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.
bővebben a Barionról » 

PAYPAL:
Amennyiben rendelkezik PayPal regisztrációval, bankkártya adatai megadása nélkül fizethet és vásárolhat online áruházunkban. A jelentkezés, csak a teljes táborozási díj befizetése után válik véglegessé és teljessé.
bővebben a PayPalról »

 

Lemondási feltételek:

Amennyiben a lemondás időpontja legalább 30 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, abban az esetben Szervező a tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő az adott turnus kezdetéhez viszonyítva 30 napon belül mondja le, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt, vagy más okból) lemondja.
Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt.

 

Módosítási feltételek:

Amennyiben betegség, vagy egyéb okok miatt a gyermek nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy másik turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi.
A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy másik turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnus módosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

 

7. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor teljes részvételi díját bankkártyával vagy banki átutalással a Szervező pénztárába befizette.

8. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gomb megnyomásával jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

 

A weboldalon található szellemi alkotások (beleértve a logót, a fotókat, zenéket, videókat is) a weboldal üzemeltetőjének tulajdona. Annak engedély nélküli közlése, másolása, vagy nyilvános helyen való lejátszása (beleértve a médiát is) szigorúan tilos!

 

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Név: Venczel-Kovács Zoltán
kisadózó egyéni vállalkozó
Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 7/B.
Adószám: 68362540-1-28
Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200254-10061769
Nyilvántartási szám: 51638902

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Venczel-Kovács Zoltán kisadózó egyéni vállalkozó (9024 Győr, Kálvária u. 7/B, adószám: 68362540-1-28. továbbiakban: vállalkozó, mint a www.tartalmastabor.hu továbbiakban: weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. A vállalkozó kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak és regisztrált felhasználóinak a weboldal tudomására jutó személyes adatait, azokat kizárólag a szolgáltatás céljához szükséges mértékben és ideig használja fel.

A vállalkozó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse.  

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75735/2014. 

 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása. A weboldal látogatásával, a szükséges adatok megadásával, és a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a vállalkozó jogainak gyakorlásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez, a weboldal szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges célokra történő felhasználásához és kezeléséhez.
 

Az érintettek köre: a Felhasználók. Felhasználónak minősül – jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában – azon személy, aki/amely a weboldal szolgáltatásait bármely módon igénybe veszi. 

 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása; a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Fizetős szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában e-nyugta, díjbekérő, számla kiállítása, fizetés lebonyolításában való közreműködés.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A weboldalon azon felhasználó – fizetéshez szükséges – adatai, aki valamely „fizetési lehetőséget” igénybe vesz a célból, hogy gyermeke a TartALMAS TÁBOR-ban részt vegyen és ennek érdekében kifizetést teljesít, harmadik fél számára is elérhetővé válik. E vonatkozásban harmadik félnek minősül: 

A feltöltött személyes adatokat a Vállalkozó, a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek ezen kívül semmilyen módon nem adja tovább. Kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Vállalkozó jogszabályi kötelezettsége.

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogaira, kötelezettségeire valamint a jogorvoslati lehetőségek igénybevételére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: NLG-System Bt. 100% magyar tulajdonosi kör, 2003-ban alapítva.
Cím: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Szerverterem: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 13-06-063659
Adószám: 21880106-2-13

 

 

Weboldal és a domainnév tulajdonosa:

Név: Venczel-Kovács Zoltán
kisadózó egyéni vállalkozó
Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 7/B.
Adószám: 68362540-1-28
Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200254-10061769
Nyilvántartási szám: 51638902