A www.tartalmastabor.hu adatkezelési tájékoztatója

Venczel-Kovács Zoltán, (kisadózó egyéni vállalkozó, 9024 Győr, Kálvária u. 7/B. adószám: 68362540-1-28, nyilvántartási szám: 51638902), továbbiakban, mint a www.tartalmastabor.hu weboldal Tulajdonosa (mint Adatkezelő), ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tulajdonos felelős a jelen tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A  tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalon érhető el.

Jelen adtakezelési tájékoztató egyenértékűen vonatkozik a www.tartalmastabor.hu weboldalra.

A Tulajdonos kijelenti, hogy az adatok feldolgozását Venczel-Kovács Zoltán (továbbiakban adatfeldolgozó) kisadózó egyéni vállalkozó végzi.

  1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Tulajdonos által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a weboldal adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Tulajdonos által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

  1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre, 

Cookie-k kezelése

A Weboldalon tett látogatások során, egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k részben a Tulajdonos által részben pedig a Google által biztosítottak, amelyek felhasználása a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

  • A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáltató oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
  • A kiadó által használt cookie-k az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét rögzítik, amely a böngésző bezárását követően automatikusan törlődik.

Alkalmazott cookie-k:
Analitika, követés cookie
Webhelyen keresztüli követés

  1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

A táborba való jelentkezést követően a felhasználók hozzájárulnak, hogy Tulajdonos a személyes adatokat továbbítja az Adatfeldolgozónak, s a felhasználók adatait, tárolási céllal Adatfeldolgozó kezelje, az érintett kérésére történő törlés idejéig.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon.

Az adatkezelés célja a táborba érkező gyerekek adatainak megismerése, van esetleges betegségük, allergiájuk stb… Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban leírt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  1. Az adatkezelés időtartama

A jelentkezési lap során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a tábor végéig tart, utána törlésre kerülnek.

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tulajdonos a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (ha van ilyen) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az vkovacszoltan@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, a tulajdonos postai címére elküldött levélben: Venczel-Kovács Zoltán, (kisadózó egyéni vállalkozó, 9024 Győr, Kálvária u. 7/B. adószám: 68362540-1-28, nyilvántartási szám: 51638902). Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (azaz harminc) napon belül, írásban válaszol.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A vkovacszoltan@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, a tulajdonos postai címére elküldött levélben: Venczel-Kovács Zoltán, (kisadózó egyéni vállalkozó, 9024 Győr, Kálvária u. 7/B. adószám: 68362540-1-28, nyilvántartási szám: 51638902) mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a felhasználó a táborra való jelentkezés során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Tulajdonos jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A kiadó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  1. Egyéb rendelkezések

A weboldal rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Tulajdonos az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Tulajdonos kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

A Tulajdonos a weboldalról linken keresztül elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Tulajdonos tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

  1. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Venczel-Kovács Zoltán
kisadózó egyéni vállalkozó
Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 7/B.
Adószám: 68362540-1-28
Bankszámlaszám: OTP 11773054-00853884
Nyilvántartási szám: 51638902

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: NLG-System Bt. 100% magyar tulajdonosi kör, 2003-ban alapítva.
Cím: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Szerverterem: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 13-06-063659
Adószám: 21880106-2-13

Weboldal és a domainnév tulajdonosa:

Név: Venczel-Kovács Zoltán
kisadózó egyéni vállalkozó
Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 7/B.
Adószám: 68362540-1-28
Bankszámlaszám: OTP 11773054-00853884
Nyilvántartási szám: 51638902